فراخوان ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

انجمن عناصر کمیاب ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران را در تاریخ سوم الی پنجم اردیبهشت ماه 98 برگزار می نماید

انجمن عناصر کمیاب ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران را در تاریخ سوم الی پنجم اردیبهشت ماه 98 برگزار می نماید

دبیرخانه کنگره از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند جهت شرکت در این برنامه دعوت می نماید.

محور های ارائه مقاله:

  • عناصر کمیاب در سلامت و بیماری
  • عناصر کمیاب در تغذیه انسانی
  • عناصر کمیاب در متابولیسم بیولوژیکی
  • عناصر کمیاب در داروسازی، دندانپزشکی و مهندسی بافت
  • عناصر کمیاب در علوم کشاورزی، شیلات و دامپزشکی
  • عناصر کمیاب در نانوبیوتکنولوژی
  • عناصر کمیاب در آلودگی های زیست محیطی
  • عناصر کمیاب در فرآیند های سلولی مولکولی
  • عناصر کمیاب در بهداشت و محیط زیست